MakerDAO Bơm Thêm DAI vào Các Pool Lending USDe

MakerDAO bơm tiền cho ETHena

MakerDAO đã chính thức thông qua đề xuất bơm thêm tối đa 1 tỷ DAI vào các pool lending với tài sản thế chấp là stablecoin USDe/sUSDe của Ethena, một dự án đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Quyết định này đã được đưa ra sau cuộc biểu quyết vào tối ngày 07/04 và được triển khai trên mainnet vào chiều ngày 08/04. Trong số các thay đổi được áp dụng, điều quan trọng nhất là việc nâng trần nợ tối đa của các Vault Spark – MetaMorpho từ 100 triệu DAI hiện tại lên con số 1 tỷ DAI. Tuy nhiên, mức phân bổ ban đầu cho các Vault này sẽ là 600 triệu DAI.

Thay đổi này đã gây ra sự tranh cãi trong cộng đồng Aave và MakerDAO trong tuần trước. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu giữ USDe hơn sUSDe (do cơ chế điểm thưởng từ Ethena), MakerDAO cũng đề xuất tăng phân bổ lượng DAI cho các pool với tài sản thế chấp là USDe.

Thay đổi cuối cùng liên quan đến Ethena là phân bổ DAI để đầu tư vào các sản phẩm tổng hợp của Ethena Protocol, với sự hỗ trợ tư vấn từ BlockTower Capital, dịch vụ lưu ký từ Coinbase và đơn vị thanh toán là Ankura Trust.

Những biện pháp này nhằm mục đích tăng cường tính thanh khoản và khả năng sử dụng của stablecoin USDe/sUSDe của Ethena, đồng thời cũng giúp MakerDAO mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường hệ sinh thái của mình trong lĩnh vực DeFi.